Artifacts
 
28

Renato Longo’s cyclocross Bianchi.

27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02